Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Energia Pasiva
 
Analiza privind eficienţa şi eficacitatea energetică a clădirii 
Încălzirea /racirea
Ventilarea/condiţionarea aerului
Prepararea apei calde
Parametri ambientali 
Condiţii de sănătate şi igienă 
Elemente de arhitectură pasivă a clădirii
b) Definirea scopului şi a obiectivelor managementului energetic
Managementul energetic, aplicat într-o societate comercială, are ca principal obiectiv asigurarea
unui consum judicios şi eficient al energiei, în scopul maximizării profitului prin minimizarea
costurilor energetice, mărind in acest mod competitivitatea pe piaţă a societăţii.
Obiectivele secundare, rezultate în urma aplicării unui program de management energetic,
se referă la:
• creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumurilor de energie, în scopul reducerii
costurilor;
• realizarea unei bune comunicări între compartimente, pe problemele energetice specifice
şi responsabilizarea acestora asupra gospodăririi energiei;
• dezvoltarea şi utilizarea permanentă a unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice,
raportarea acestor consumuri şi dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a
acestor consumuri;
• găsirea celor mai bune căi de a spori economiile băneşti rezultate din investiţiile în eficientizarea
energetică a proceselor specifice de producţie, prin aplicarea celor mai performante
soluţii cunoscute la nivel mondial;
• dezvoltarea interesului tuturor angajaţilor în utilizarea eficientă a energiei şi educarea lor
prin programe specifice de reducere a pierderilor de energie;
• asigurarea siguranţei în alimentare a instalaţiilor energetice.
1. Managementul energetic şi scopul acestuia
5
c) Principiile managementului energetic
Managementul Energetic utilizează principii inginereşti şi economice pentru a controla costurile
energiei consumate pentru asigurarea unor servicii necesare în clădiri şi industrie.
• Majoritatea reducerilor de costuri energetice pot proveni din îmbunătăţiri ale eficienţei
energetice.
• Alte economii pot proveni din schimbarea surselor tradiţionale de energie consumată şi
posibilitatea de cuplare la alte surse de energie.
d) Valoarea managementului energetic
Experienţa rezultată din analiza multor programe de management energetic implementate în
diferite sectoare de activitate a demonstrat că:
• se pot obţine economii de energie şi băneşti de 5-15%, in timp foarte scurt, cu costuri
minime sau chiar fără costuri, doar prin aplicarea unui management energetic agresiv;
• se pot obţine economii de energie şi băneşti de pînă la 30%, cu costuri mici şi medii, cu
o perioadă scurtă de amortizare. Aplicarea unor astfel de măsuri este frecventă.
• prin realizarea unor investiţii cu costuri costuri mari în tehnologii şi echipamente moderne
se pot obţine economii de 50-70%, perioadele de amortizare ajungînd în aceste cazuri
pînă la 5-6 ani.
e) Beneficiile economisirii energiei
• Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu
- Limitarea încălzirii globale
Emisiile de CO
2 rezultate în urma arderii combustibililor fosili constituie unul din principalii
factori de pertubare a climei globale, datorită apariţiei efectului de seră şi creşterea temperaturii
mediului, cu efecte directe de pertubare a întregului ecosistem. Reducerea consumurilor energetice,
precum şi producerea energiei din resurse regenerabile, nepoluante, aplicate la o scară
cît mai largă, pot contribui în mod semnificativ la reducerea şi limitarea fenomenului de încălzire
globală.
- Reducerea ploilor acide
În urma arderii combustibililor fosili utilizaţi la producerea energiei, emisiile rezultate conţin
pe lîngă CO
2 şi bioxid de azot şi de sulf, care, în combinaţie cu vaporii de apă din nori, conduc
la apariţia ploilor acide.
• Îmbunătăţirea competitivităţii economice
- Reducerea costurilor de producţie
Costurile energetice reprezintă un element important în structura preţului de cost a majorităţii
produselor rezultate în urma unor procese de producţie. Reducerea consumurilor energetice conduce
în final la scăderea costurilor de producţie şi implicit la mărirea competitivităţii produselor.
Principii moderne de management energetic
6
- Reducerea intensităţii consumurilor energetice
Prin aplicarea unor programe de eficientizare energetică în diferite ramuri industriale, intensitatea
energetică pe unitatea de produs va scădea, fapt ce va conduce la o creştere semnificativă
a competitivităţii pe piaţă a produsului respectiv.
Intensitatea energetică din România este printre cele mai mari din spaţiul european, aşa
după cum rezultă din situaţia comparativă a intensităţii energetice cu alte ţări din spaţiul european,
la nivelul anului 2002, prezentată în figura nr. 1.
- Beneficii sociale
Aplicarea programelor de eficienţă energetică are şi un aspect social prin redistribuirea capitalului
de lucru celor implicaţi efectiv în punerea în operă a acestor programe.
• Îmbunătăţirea securităţii energetice
- Reducerea importurilor de ţiţei
În economia românească sume importante de bani se cheltuie an de an pentru asigurarea
importurilor de ţitei. Datorită faptului că preţul barilului de ţiţei pe piaţa mondială a crescut cu
valori semnificative, dublându-se practic in ultimii 2-3 ani, singura cale de a limita efectele
creşterii acestor costuri o constituie promovarea unor programe performante de management
energetic.
- Reducerea vulnerabilităţii faţă de lipsa de energie
Orice tendinţă de creştere economică conduce la o crestere a intensităţii energetice, aceasta
determinând o creştere a dependenţei de import cu urmări asupra economiei naţionale şi mai
1. Managementul energetic şi scopul acestuia
7
Figura nr.